ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านหม้อ ๑ (วัดมหาธาตุ) เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑พฤศจิกายน ๒๔๖๕หลวงบริบาลนิคมเขต นายอำเภอคลองกระแชง เป็นผู้จัดตั้งขึ้น ดำรงอยู่ได้ด้วยวิธีเก็บเงินศึกษาพลีจากราษฎรในตำบลบ้านหม้อมาบำรุงโรงเรียน และอาศัยศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุเป็นสถานที่เล่าเรียนจัดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น ๓ชั้น คือชั้นเตรียม ชั้นประถมปีที่ ๑ชั้นประถมปีที่ ๒ครูประจำการมี ๒คน คือ นายเมื้อน แจ่มกระจาย  ครูใหญ่ และนายไชย ปานสวัสดี ครูน้อย วันที่ ๑สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๙นายอำเภอคลองกระแชงได้รวมโรงเรียนประชาบาลตำบล บ้านหม้อ ๑ (วัดมหาธาตุ) โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านหม้อ ๒ (เหมืองทะโมน) โรงเรียนประชาบาลตำบลต้นมะม่วง ๑ (วัดจันทร์) และโรงเรียนประถมวิสามัญชาย (การช่าง)ทั้ง ๔โรงเรียน เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านหม้อ ๑ (พระรามราชนิเวศน์) ทำการสอนในบริเวณพระราชวังรามราชนิเวศน์ โดยอาศัยพลับพลาริมน้ำ ๒หลัง เป็นสถานที่เรียน

วันที่ ๑พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖โอนโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านหม้อ (พระรามราชนิเวศน์) ขึ้นตรงต่อโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘โอนโรงเรียนมาอยู่ในความปกครองของเทศบาลเมืองเพชรบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านหม้อ (พระรามราชนิเวศน์)
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีสั่งให้ย้ายโรงเรียนเทศบาล (พระรามราชนิเวศน์)  มาเรียนที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยและเรียกว่า โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดดอนไก่เตี้ย)
วันที่ ๑พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔จังหวัดให้โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเป็นโรงเรียนประเคราะห์ของจังหวัด ฝ่ายสามัญศึกษา สาขาประถม คือ จัดเป็นตัวอย่างในด้านบริการและการสอน   เปิดสอนชั้นประถมปลาย (ป.๕) ตามแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่           

พ.ศ. ๒๕๑๕จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู เมื่อ ๒กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๕ ตามทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๑๕มีสมาชิกจำนวน ๔๘๗คน
พ.ศ. ๒๕๑๖โรงเรียนจัดตั้งโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ (ภาคกลางคืน)
พ.ศ. ๒๕๒๓โอนไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐ ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
                  

วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ จัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าวัดดอนไก่เตี้ยเพชรบุรี ตามทะเบียน   เลขลำดับ ๑/๒๕๓๖  โดยมี นายบุญมี   สังวร   เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการจดทะเบียนสมาคม
       ปีการศึกษา ๒๕๔๓  โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนไปเรียนที่อาคารเรียนสร้างใหม่ที่ดอนคาน ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ปัจจุบัน (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีนายวีระ  ใจแสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย