โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ NT (National Test) เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561

 

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนนเต็ม ร้อยละ ด้าน
1 เด็กชายธีรสิทธิ์ บุญรอด ป. 3/1 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
2 เด็กชายปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย์ ป. 3/1 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
3 เด็กชายภาณุรุจ ครึกครื้น ป. 3/1 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
4 เด็กชายรพีวิชช์ ชัชวงศุ์วาลย์ ป. 3/1 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
5 เด็กชายรัฐศาสตร์ มุ่งหมาย ป. 3/1 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
6 เด็กชายสายกลาง ชินพัฒนวานิช ป. 3/1 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
7 เด็กหญิงนวพร โรจนโพธิ์ ป. 3/1 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
8 เด็กหญิงพิชญาภัคร สมิทธิวิโรจน์ ป. 3/1 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
9 เด็กหญิงภัทรดา มหัทธนานุภาพ ป. 3/1 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
10 เด็กหญิงวิชญาพร เอกวัตร ป. 3/1 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
11 เด็กชายภาณุวัชร ศุภลักษณ์เลิศกุล ป. 3/4 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
12 เด็กชายสวัชกร ดวงเดือน ป. 3/6 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
13 เด็กชายกฤษฎิ์ ทับรอด ป. 3/7 35 100 ความสามารถด้านคำนวน
14 เด็กชายจีราวิทย์ เลาหสถิตย์ ป. 3/8 35 100 ความสามารถด้านคำนวน