ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ
โครงการพระเกี้ยวเพชร ครั้งที่ 7  ปีการศึกษา 2562
10 ลำดับ คะแนนรวมสูงสุด
ด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล ได้คะแนนรวม 107 คะแนน
ด.ช.เตชัส เวียงวีระ ได้คะแนนรวม 102 คะแนน
ด.ญ.พิชญภาส์ ตราชูวณิช ได้คะแนนรวม 99 คะแนน
ด.ญ.พิมพ์นภัทร มาตรสุริย์ ได้คะแนนรวม 97 คะแนน
ด.ช.รัฐพล ศรีทอง ได้คะแนนรวม 97 คะแนน
ด.ช.ญาณวีร์ บุญเรือง ได้คะแนนรวม 96 คะแนน
ด.ช.พิชญุตม์ ใช่ทอง ได้คะแนนรวม 95 คะแนน
ด.ช.สรศักดิ์ คชเกตุ ได้คะแนนรวม 95 คะแนน
     
คะแนนรวมสูงสุด
ด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล ได้คะแนนรวม 107 คะแนน
     
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ สูงสุด
ด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล ได้คะแนนรวม 38 คะแนน
ด.ช.เตชัส เวียงวีระ ได้คะแนนรวม 38 คะแนน
     
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ สูงสุด
ด.ญ.พิชญภาส์ ตราชูวณิช ได้คะแนนรวม 40 คะแนน
ด.ช.ศุภกร จันทร์คง ได้คะแนนรวม 40 คะแนน

 

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก