ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันความสามารถทางวิชาการ 
Phetchaburi Math Championship 
  คะแนนรวมสูงสุด ได้รับโล่รางวัล  
  ด.ช.เตชัส เวียงวีระ  
       
  เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
  ด.ช.เตชัส เวียงวีระ  
  ด.ช.พิชญุตม์ ใช่ทอง  
  ด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล  
  ด.ช.กล้าภวิชญ์ เซ่งล่าย  
       
  เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
  ด.ญ.แทนฤทัย ยะโสธร  
  ด.ญ.ปัณฑิตา เหมโส  
  ด.ญ.ปิณฑิตา กาญจนรัตนเพ็ญ  
  ด.ญ.ธนสรรณ จ่างศรี  
  ด.ช.รัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์  
  ด.ช.ธนกร ขนมนัส  
  ด.ญ.พิมพ์นภัทร มาตรสุริย์  
       
  เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
  ด.ช.นิติธร ปรีดิศรีพิพัฒน์  
  ด.ช.ณัฐพงษ์ วีสม  
  ด.ช.รวีเกตุการณ์ เกตุการณ์  
  ด.ญ.ศิลป์ศุภา กรีธาธร  
  ด.ช.พาทิส ตันติสุขารมย์  
  ด.ช.ธนาธิป ปั้นเหน่ง  
  ด.ญ.ธนารีย์ คล้ายเพชร  
  ด.ช.ธิปก รองพินิจ  
  ด.ช.ปภาวิชญ์ กลิ่นสุวรรณ  
  ด.ญ.ธัญพร อินมี  
  ด.ช.พลภัทร บุญนิมิตร  
  ด.ช.ธัญเทพ น้ำผึ้ง  
  ด.ญ.ฐิติชญาณ์ แก้วใส  
  ด.ช.ก้องพวิษย์ เซ่งล่าย