ผล ONET  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ปีการศึกษา 2561  (100 คะแนนเต็ม)
ที่ ชื่อ  นามสกุล ห้อง วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
1 พิมพ์นภัทร มาตรสุริย์ 6/1 100 100
2 ฐิติรดา ภู่เงิน 6/1 100 100
3 ฐิตาภา แก้วกำเหนิดพงษ์ 6/1 100 100
4 รัชพล ศรีทอง 6/1 100 100
5 อิสรีย์ เกตุทะเล 6/1 100 100
6 ปัญจพาณ์ ทับสี 6/1 100 100
7 สุณัฏฐา ครึกครื้น 6/1 100 -
8 สุธนัย ทางทอง 6/1 100 -
9 ธัญพร อินมี 6/1 100 -
10 ธัญพร เนตรน้อย 6/1 100 -
11 กัลยารัตน์ คำทอง 6/1 100 -
12 พาทิส ตันติสุขารมย์ 6/1 100 -
13 นันท์นภัส คุ้มครอง 6/1 100 -
14 ธนกร ชนมนัส 6/1 100 -
15 วรพิชชา รอดเกลี้ยง 6/1 100 -
16 พรณภัทร ช่วยบำรุง 6/1 100 -
17 ธนารีย์ คล้ายเพชร 6/1 100 -
18 กฤตพร ยี่สาร 6/1 100 -
19 ณัฐพงษ์ วีสม 6/1 100 -
20 ปุญญพัฒน์ สรยุทธยรรยง 6/1 100 -
21 กฤติณัฎธ์ บุญประเสริฐ 6/1 100 -
22 นภัสวรรณ บุตรเพชร 6/1 100 -
23 วรรธมน ยวงใย 6/1 100 -
24 ณัทกาญจน์ ขันธคีรีวัฒน์ 6/1 100 -
25 ชาลิสา ทองจันดี 6/1 100 -
26 พลภัทร บุญนิมิตร์ 6/1 100 -
27 ศกลวรรณ บุญอยู่ 6/2 100 -
28 ปุญญพัฒน์ ไมตรีจิตต์ 6/2 100 -
29 วุฒิกร บุญเกตุ 6/2 100 -
30 ญาณเดช เอี่ยมวงษ์ 6/2 100 -
31 วรรณวิศา มฤคพันธุ์ 6/3 100 -
32 ธัชกร เฟื่องฟู 6/3 100 -
33 พิมพ์สุภา จันทศร 6/4 100 -
34 อาทิตยา เปอะปิน 6/4 100 -
35 ดนุสรณ์ เดชกล้าหาญ 6/5 100 -
36 นรีกานต์ พันลำภักดิ์ 6/5 100 -
37 นิรวิทย์ ภู่เนตร 6/5 100 -
38 กันต์ธิษณ์พิชชา ณะเสือ 6/5 100 -
39 สุวิจักขณ์พล ผาบุญมา 6/8 100 -
40 ปัณณพร ต้วมศรี 6/8 100 -
41 สรศักดิ์ คชเกตุ 6/8 100 -
42 ญาณวีร์ บุญเรือง 6/8 100 -
43 กสิณธรณ์ พรายมณี 6/4 - 100
44 สุภัชญา ไวยพงษ์ศรี 6/8 - 100
45 ศุภกร จันทร์คง 6/8 - 100
46 พิชญภาส์ ตราชูวณิช 6/8 - 100
47 ณัฎฐ์ธนัน อังสพัทธ์ 6/8 - 100
48 พัชรพล นาคอนุเคราะห์ 6/8 - 100
49 ชิดชนก ทรัพย์สิน 6/8 - 100