โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ หลังที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๙,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โหลดเอกสารเพิมเติมด้านล่าง

เอกสารประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย    เอกสารประกวดราคาจ้าง   เอกสาร ปร 4   เอกสาร ปร 5   เอกสาร ปร 6