ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 
นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเข้าร่วมแข่งขันรายการ 
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ปี 2561 
จำนวน 6 คน และได้รับรางวัลทั้งหมด 6 คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประกอบด้วย 
1. ด.ญ.ระรินตา เอี่ยมเอก (ได้รางวัลชมเชย)
2. ด.ญ.นวพร โรจนโพธิ์ (ได้รางวัลชมเชย)
3. ด.ช.ปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย์ (ได้รางวัลชมเชย)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกอบด้วย
1.ด.ช. เตชัส เวียงวีระ (เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย)
2.ด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล (ได้รางวัลชมเชย)
3.ด.ช.พิชญุตม์ ใช่ทอง (ได้รางวัลชมเชย)