โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ต.ธงชัย อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 : 032-425-595, 032-426-379   : 032-402-820

 : watdon@phetburi.go.thwatdon@outlook.co.th     : www.facebook.com/watdonkaitiaschool